Услуги

  • терапия при орофациални специфики
  • хранителна терапия в детска възраст
  • работа с обучителни затруднения - дислексия, дисграфия
  • терапия при нарушения, засягащи езика, речта и говора
  • терапия при сензорно-интегративни дисфункции
  • терапия на деца с диспраксия и аутизъм
  • терапия при късно проговаряне
  • работа с деца, растящи в билингвистична среда (сесии могат да се провеждат на английски или руски език, при желание от страна на семейството)